Medveten Närvaro

Jon Kabat-Zinn är läkare och forskare. Han har utvecklat den meditationsträning som på svenska kallas medveten närvaro (mindfulness). Metoden är en urgammal buddistisk metod med oerhört stor relevans för nutidens liv. Mindfulness handlar om sinnes närvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan vi bli friare och välja hur vi vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick.

Dialogen “Att gå över bron” är uppbyggd av intersubjektiv närvaro med målet att skapa integrering av differentierade delar som länkas samman.

Ur ett Interpersonellt neurobiologiskt (IPNB) perspektiv är närvaro nyckeln till mental hälsa och kärleksfulla relationer – vilket i sin tur leder till integrering.

Mindfulness utgår ifrån att varje människa har en observatör som på ett opartiskt sätt kan iaktta det som händer. För att få kontakt med denna “objektiva” del så bör man lära sig att dra sig ur det subjektiva tillståndet av bedömningar, tolkningar och värderingar av våra upplevelser och erfarenheter, som vi annars ständigt är fångade av. Detta är så invant att vi normalt inte tänker på det men när vi lär oss att titta på detta utifrån så upptäcker vi att vi oftast inte upplever “saker som de är” utan att vi hela tiden ser det som händer genom våra färgade glasögon.

Vi ser det vi tror att vi ser och det vi tidigare har sett där “verkligheten” tolkas och värderas utifrån våra åsikter, attityder, intressen och värderingar. Vi bedömer, sätter etiketter och ställer diagnoser, vilket gör att vi inte hör ett ljud utan en bil, vi hör inte önskningar (från partnern) utan kritik etc.

Det handlar om närvaro i nuet. Att ha ett accepterande förhållningssätt till andra, sig själv och till livet.

Medveten närvaros sju grundprinciper

Icke dömande, tålamod, nybörjarsinne, tillit, icke-strävan, acceptans och släppa taget.

Mindfulness medveten närvaro

Köp vår uppskattade onlineutbildning om mindfulness!